VERTEL JE VRIENDEN
DELEN IS BESCHERMEN!

Leptospirosis

Een onderschatte, potentieel ernstige infectieziekte

Hoe kan ik mijzelf beschermen?

Preventie is in de eerste plaats gericht op het informeren van degenen die mogelijk worden blootgesteld, opdat zij de juiste acties ondernemen en de passende preventiemiddelen gebruiken voor de betreffende activiteit, overeenkomstig de aanbevelingen van de Franse Hoge Raad voor Openbare Hygiëne.

Welke beschermingsmiddelen bestaan er voor werknemers?(1)?

Preventie op de werkplaats is een belangrijke kwestie. Leptospirose wordt door de Internationale Arbeidsorganisatie wereldwijd erkend als een beroepsziekte om ervoor te zorgen dat slachtoffers worden vergoed. In Frankrijk is het de verantwoordelijkheid van de werkgever, met de ondersteuning van multidisciplinaire teams voor bedrijfsgezondheid (bedrijfsartsen, verpleegkundigen, assistenten, functionarissen voor beroepsmatige risicopreventie) om een institutioneel preventieplan uit te voeren.

Om doeltreffend te zijn, moet de preventie worden aangepast aan de gevaren waaraan de werknemers worden blootgesteld, en moet deze worden gestart met een zorgvuldige risicoanalyse. In alle gevallen moet het bedrijf collectieve, preventieve acties uitvoeren.

Ziektereservoirs voorkomen: de proliferatie van knaagdieren beperken

  • Afvalbeheer: specifieke gebieden identificeren en ervoor zorgen dat afval regelmatig wordt ingezameld

Blootgestelde werknemers moeten de volgende preventieve instructies volgen:

  • Houd u aan de veiligheidsinstructies: drink, eet of rook niet op de werkplek.
  • Draag een geschikte beschermende uitrusting voor de activiteit: bijvoorbeeld laarzen, overall, veiligheidsbril.
  • Vermijd om uw ogen, neus of mond met vuile handen aan te raken.
  • Desinfecteer en bescherm huidwonden met waterdicht verband.
  • Vaccinatie kan worden aanbevolen door een bevoegde medische beroepsbeoefenaar en op grond van officiële aanbevelingen voor werknemers met een bijzonder hoog risico op blootstelling aan de ziekte.

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen eveneens beoordelen of vaccinatie, naast de andere preventiemethoden, noodzakelijk is, op grond van de officiële aanbevelingen.

Het is uiterst belangrijk dat de werknemers zich houden aan de instructies voor ziektepreventie, die in de praktijk niet van zeer nabij worden opgevolgd.

In Frankrijk bijvoorbeeld, voldoet 39% van de werknemers, die in het kader van hun werk aan leptospirose worden blootgesteld, niet aan de hygiënevoorschriften (niet op uw werkplek drinken, eten of roken) en 67% raadpleegt hun huisarts niet wanneer zij griepachtige symptomen ervaren(2).

Desinfecteer en bescherm

wonden of krassen met waterdicht verband


preventie van leptospirose-1

Was uw handen

met zeep en schoon water na sportieve of recreatieve activiteiten


preventie van leptospirose-2

Vermijd om

uw ogen, neus of mond met vuile handen aan te raken.


preventie van leptospirose-3

Draag een beschermende uitrusting,

afhankelijk van de activiteit (laarzen, overall, veiligheidsbril)


preventie van leptospirose-4

Raadpleeg uw huisarts

wanneer u griepachtige symptomen ervaart en stel de blootgestelde personen ervan op de hoogte


leptospirose arts

Laat u vaccineren

indien dit wordt geadviseerd door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg op grond van officiële aanbevelingen


leptospirose vaccin

Hoe kan het algemene publiek worden beschermd(3)?

Leptospirose kan ook tijdens vrijetijdsactiviteiten worden opgelopen. De volgende aanbevelingen moeten worden gevolgd, met name:

  • Was uw handen met zeep en schoon water na sport- of vrijetijdsactiviteiten in zoetwater.
  • Raadpleeg uw arts als u regelmatig activiteiten beoefent met een risico op leptospirose; zij zullen de officiële preventie-aanbevelingen voor het algemene publiek volgen.

(1) Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique en France relatif aux recommandations pour la prévention de la leptospirose dans la population générale (séance du 30 septembre 2005).
(2) Ehrmann P, La leptospirose en milieu professionnel – Evaluation de l’information et de la prévention chez les travailleurs professionnellement exposés. Mémoire en vue de l’obtention du Diplome d ‘études spécialisées  en Santé au travail 2006 – 2007.
(3) Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique en France relatif aux recommandations pour la prévention de la leptospirose en cas d’activité professionnelle à risque (séance du 18 mars 2005).