VERTEL JE VRIENDEN
DELEN IS BESCHERMEN!

Leptospirosis

Een onderschatte, potentieel ernstige infectieziekte

Wettelijke bepalingen

Site Editor
IMAXIO S.A.
99 rue de Gerland
69007 LYON – Frankrijk
Telefoon +33 437 65 55 00
Fax +33 474 26 15 78
Email: contact@imaxio.com

Statutaire zetel:
IMAXIO S.A.
5-7 rue Saint Roch
75001 PARIJS
Frankrijk
RCS: B 432 792 463
Maatschappelijk kapitaal: €502.880,00

Publicatiedirecteur
Anne JULLIAT, Directeur Marketing, Verkoop en Communicatie
Tel. +33 437 65 55 01
Email: ajulliat@imaxio.com

Hosting
OVH, naamloze vennootschap met een kapitaal van € 10.000.000
Statutaire zetel: 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix – Frankrijk
www.ovh.com

Credits
IMAXIO SA publiceert de “Leptospirose” -website, die beschikbaar is op het adres http: //www.leptospirose prevention.fr, waarvoor zij de domeinnaam “https://leptospirose-preventie.nl” heeft gekocht.

Zij behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud ervan te wijzigen, niet te wijzigen, tijdelijk te onderbreken en/of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid. Deze website en toegang hiertoe is beschikbaar gesteld door de uitgever en verleent geen enkel recht aan gebruikers of derden, met uitzondering van de hieronder vermelde rechten.

In toepassing van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 over gegevensbescherming, heeft u het recht om bezwaar te maken (artikel 26 van de wet), het recht van inzage (artikelen . 34 tot 38 van de wet) en correctie uitoefenen (artikel 36 van de wet) met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als u de informatie over u wilt corrigeren, aanvullen, bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen: per brief aan Imaxio, 99 rue de Gerland 69007 Lyon of per e-mail aancontact@leptospirosis-prevention.com

Fotografie credits
©Pixabay
©Fotolia

Sitecreatie
Panacee, communicatiebedrijf voor bio- en gezondheidswetenschappen
Statutaire zetel: 9 rue Tranversale, 69009 Lyon – Frankrijk
Tel. +33 618 48 38 57 – c.franco@panacee.fr
www.panacee.fr

Intellectueel eigendom
Deze website is de eigendom van en wordt beheerd door IMAXIO SA; de handelsmerken en logo’s die hierin voorkomen, evenals de inhoud van de website, die worden beschermd door de intellectuele eigendomscode, zijn eveneens de exclusieve eigendom van IMAXIO, of IMAXIO heeft toestemming gekregen van de eigenaar van de intellectuele eigendom om ze te gebruiken.

Meer specifiek bezit IMAXIO SA het “IMAXIO”-handelsmerk, dat door de INPI op 25 november 2009 is geregistreerd als klasse 1, 5 en 42, en toegang tot de website verleent geen enkel recht op commercieel gebruik door vertegenwoordiging of reproductie van dit handelsmerk, of het recht om een soortgelijk handelsmerk in te dienen bij de INPI.

IMAXIO SA onderhoudt de website voor de persoonlijke informatie van haar gebruikers. Ze kunnen gratis door de website bladeren Gebruikers zijn gemachtigd om gegevens van de website te downloaden/ op te slaan en/of kopieën/reproducties van de inhoud van de site te maken door ze te printen, voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik en/of voor de doeleinden van media en/of blogs met als onderwerp gezondheid, op voorwaarde dat zij alle auteursrechtkennisgevingen en andere eigendomskennisgevingen in deze informatie bewaren. Het is dus verboden om de inhoud van de website te gebruiken (via reproductie of weergave), te verspreiden, te amenderen, te bewerken, te wijzigen, over te dragen, opnieuw te gebruiken of te gebruiken voor openbaar gebruik, met uitzondering van media – of commercieel gebruik, inclusief de tekst, afbeeldingen en animaties, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IMAXIO SA.

Gebruik van de inhoud van de website, geautoriseerd door de bovenstaande bepaling, kan er niet toe leiden dat de inhoud wordt verstoord, gewijzigd of geamendeerd, of leiden tot enige verandering in de betekenis van die inhoud.

Elke niet-gemachtigde reproductie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van de www.leptospirose prevention.fr Website, het IMAXIO-handelsmerk, logo’s of merken, vormt een wettelijke inbreuk die gerechtelijk kan worden bestraft.

Persoonlijke gegevens

Functionaris voor de gegevensbescherming
Dr. Valérie HUERTAS, Chief Pharmacist, Director of Pharmaceutical Affairs, Chief Operating Officer

IMAXIO S.A. zal persoonlijke gegevens van gebruikers die via het contactformulier zijn doorgegeven, niet aan derden bekendmaken.
De verzamelde informatie zal digitaal worden verwerkt, opdat het antwoord zo efficiënt mogelijk is. De ontvangers van de gegevens zijn: IMAXIO S.A.

In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebben gebruikers het recht op inzage, wijziging, correctie of verwijdering van hun persoonlijke gegevens; dit recht kan worden uitgeoefend door contact op te nemen met IMAXIO SA – 5, 7 Rue Saint Roch – 75001 PARIS – Frankrijk.
U kunt ook om legitieme redenen elke verwerking van uw persoonlijke gegevens verhinderen.

De website is niet bedoeld om vertrouwelijke informatie van u te verzamelen. Dienovereenkomstig, en met uitzondering van de hierboven vermelde persoonlijke gegevens, is alle informatie, ongeacht het formulierdocument, gegevens, grafiek, vraag, suggestie, concept, commentaar enz. die u indient via het contactformulier, niet op enigerlei wijze gebonden aan geheimhouding. Dienovereenkomstig aanvaardt u dat, eenvoudig door deze zelf in te dienen, en door de implementatie van deze informatie, u IMAXIO vrijelijk het recht verleent om, met als doel uw verzoek te verwerken, deze informatie te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of te verzenden, in de vorm waarin u deze heeft ingediend of in een gewijzigde of aangepaste versie, zonder het risico te lopen inbreuk te maken op eventuele rechten, met name het auteursrecht, met betrekking tot de inhoud of vorm van deze informatie. Bovendien garandeert u IMAXIO dat deze informatie in de ingediende vorm niet wordt beschermd door auteursrecht van een derde partij waartoe u geen verspreidings-, reproductie- of vertegenwoordigingsrechten heeft verkregen.

Aansprakelijkheidslimieten
De website bevat informatie over gezondheid, fysieke conditie en het medische veld, uitsluitend voor menselijk gebruik; het kan ook, alleen voor informatiedoeleinden, mogelijk verwijzen naar sommige gezondheidszorgproducten, maar dit vormt geen aanbeveling voor gebruik of medisch voorschrift. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie op de website gepubliceerd en is zeker geen vervanging voor advies van uw arts of apotheker. U mag deze informatie in geen geval gebruiken om een medische diagnose te stellen van een ziekte of een lichamelijk probleem. In alle gevallen dient u uw arts of apotheker te raadplegen.

IMAXIO SA spant zich naar best vermogen in voor de juistheid en actualisering van de informatie die op de website wordt gepubliceerd. IMAXIO SA kan echter niet instaan voor de nauwkeurigheid, precisie, nieuwheid of het exhaustief karakter van de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld. Dienovereenkomstig kan IMAXIO SA niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de website, of frauduleuze wijzigingen in de inhoud van de website door een derde partij, of een follow-up van de inhoud van de website door de gebruiker. Gebruikers van de website onthouden zich bovendien, op straffe van aansprakelijkheid, van elke belediging, met name op online forums van de www.leptospirose prevention.fr website, ongeacht of het gaat om de inhoud van de website, een late update daarvan, of mogelijke onnauwkeurigheden of ontbrekende informatie over de onderwerpen die worden besproken.

De informatie op de website wordt verstrekt “zoals het is”, zonder garanties van welke aard dan ook, impliciet of expliciet. IMAXIO SA biedt geen enkele garantie, impliciet of expliciet, met betrekking tot, zonder beperking, de marktwaarde of geschiktheid voor een bepaald doel. IMAXIO SA is in geen geval aansprakelijk voor, of medeplichtig aan, frauduleus of vervalst gebruik van de inhoud van de website, beschermd door auteursrecht van derden, waarvoor IMAXIO het recht op gebruik heeft verkregen.

Meer in het algemeen is het gebruik van de website op eigen risico van de gebruiker. Daarom aanvaardt IMAXIO SA in geen enkel geval aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit de toegang tot de website of het gebruik van de website en/of de inhoud ervan. IMAXIO SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige verstoring van de website en/of enige schade met betrekking tot de aanwezigheid van fouten, virussen of andere schadelijke elementen op de website zelf en/of op andere sites met een hyperlink op de website.

Hyperlinks
De website kan links bevatten naar andere websites die worden gepubliceerd en/of beheerd door derden, met het oog op het gemak van de gebruiker. Voor zover IMAXIO geen controle uitoefent over deze externe bronnen, erkennen de websitegebruikers dat het niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het ter beschikking stellen van deze bronnen, en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Toepasselijk recht en jurisdictie
De rechtsregels die van toepassing zijn op de inhoud en de gegevensoverdracht op of in verband met de website, worden bepaald door de Franse wet.