VERTEL JE VRIENDEN
DELEN IS BESCHERMEN!

Leptospirosis

Een onderschatte, potentieel ernstige infectieziekte

Veelgestelde vragen

Is leptospirose wereldwijd een veel voorkomende ziekte, of komt het in Europa vaker voor?

Jaarlijks worden wereldwijd een miljoen ernstige gevallen geïdentificeerd, waarvan 60.000 met dodelijke afloop(1).
Leptospirose komt in Europa en wereldwijd weer op (2). Het is een wereldwijd over het hoofd geziene en zeer waarschijnlijk onderschatte ziekte(1).
In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, zagen we in 2017 de hoogste incidentie sinds 10 jaar(3,4).
In continentaal Frankrijk is het aantal gevallen de afgelopen jaren verdubbeld, van 300 naar meer dan 600 geïdentificeerde gevallen per jaar, d.w.z. meer dan één geval per dag sinds 2014. In 2014 werden 628 gevallen van leptospirose aangetroffen op het vasteland van Frankrijk, de hoogste incidentie sinds 80 jaar (5).

Is leptospirose een ernstige ziekte?

In de meeste gevallen lijkt leptospirose op griep en kan het gemakkelijk worden behandeld. In sommige gevallen werden echter ernstige vormen van leptospirose waargenomen en verslechterde de gezondheid van de patiënt, met name bij gevallen van icterohaemorrhagische leptospirose. Ziekenhuisopname is vaak noodzakelijk (88% van de ernstige gevallen), vaak op de intensive care (64% van de ernstige gevallen) en de ziekte kan dodelijk zijn (10% van de ernstige gevallen)(6).
Bijwerkingen en langdurige ongeschiktheid kunnen ook worden waargenomen bij respectievelijk 10% en 1,3% van de ernstige gevallen(6).

Komt icterohaemorrhagische leptospiroseveel voor?

(6). De serogroep Icterohaemorrhagiae is vaak de boosdoener achter gevallen van menselijke leptospirose, en is vaak de oorzaak van de ernstigste gevallen wereldwijd.
In continentaal Frankrijk bijvoorbeeld, is icterohaemorrhagische leptospirose verantwoordelijk voor een derde van de geïdentificeerde gevallen en, met name, voor twee derde van de ernstige gevallen waarbij ziekenhuisopname nodig is(7,8).
In het Verenigd Koninkrijk is icterohaemorrhagische leptospirose verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de geïdentificeerde gevallens(9), en voor twee derde van de geïdentificeerde gevallen in Nederland(10). Elders in de wereld, is icterohaemorrhagiae bijvoorbeeld verantwoordelijk voor twee derde van de gevallen op de Réunion(11) en voor de helft van alle gevallen in Frans-Polynesië (12).

Is leptospirose een tropische ziekte?

In tropische landen (bijvoorbeeld de Antillen) is de incidentie van leptospirose 30 keer zo hoog als in continentaal Frankrijk, waar de incidentie sinds 2014 is verdubbeld en momenteel meer dan één geval per dag bereikt (7).
Deze nieuwe opkomst van leptospirose wordt onder meer veroorzaakt door de klimaatverandering(6).
Verder toonde een recent onderzoek aan, hoewel men dacht dat warmer water bevorderlijker was voor de overleving van Leptospirose, dat leptospira van de serogroep Icterohaemorrhagiae tot 10 maanden, zelfs in water bij 4 °C, overleeft en virulent blijft, ((13).

Wordt leptospirose vooral geassocieerd met vrijetijdsactiviteiten?

13). De totale bevolking die wordt blootgesteld aan een risico van Leptospira-besmetting tijdens vrijetijdsactiviteiten, is inderdaad groter dan de bevolking die er beroepsmatig aan wordt blootgesteld . Het is dus normaal dat het aantal gevallen van beroepsmatige leptospirose lager is dan het aantal niet-beroepsmatige gevallen. Het omgekeerde zou erop wijzen dat het geïmplementeerde preventiebeleid voor het werk niet was geslaagd.

Leptospirose is een erkende beroepsziekte, zowel wereldwijd (ILO) als in Europa (Richtlijn 2000/54/EG). In Frankrijk bijvoorbeeld tonen epidemiologische onderzoeken dat een derde van alle gevallen van leptospirose, en meer dan 50% van de gevallen die worden vastgesteld bij personen in de werkende leeftijd, beroepsmatig zijn en dat er sinds 2014 meer dan 600 gevallen van leptospirose zijn geweest (14,15).

Treft leptospirose alleen rioolwerkers en mensen die in contact zijn met ratten?

Leptospirose kan worden overgedragen door direct contact met zowel dode als levende dieren, via hun urine, maar meestal door indirect contact via de omgeving: water of modder dat (die) besmet is met deze urine. Aangezien Leptospira tot 14 maanden kan overleven bij 20 °C en 10 maanden bij 4 °C, hoeft u niet per se een dier te zien om leptospirose op te lopen. Leptospirose kan behalve door recreatieve activiteiten in zoet water, door beroepsmatige blootstelling worden opgelopen. Deze beroepen omvatten de volgende:

  • Reiniging en/of onderhoud van grachten, vijvers, meren, rivieren, waterwegen, oevers
  • Activiteiten met betrekking tot de viskwekerij
  • Werken in riolen, zuiveringsinstallaties
  • Bepaalde zoetwateractiviteiten: professionele vissers en duikers, waterpolitie
  • Bepaalde activiteiten die specifiek zijn voor de overzeese departementen en territoria

Welke verantwoordelijkheden hebben werkgevers tegenover werknemers die blootgesteld zijn aan leptospirose in Frankrijk?

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de gezondheid van werknemers of agenten wordt beschermd. Volgens de wet hebben werkgevers een zorgplicht(16). Om dit te bereiken, moet de werkgever, op basis van het advies van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, met name de door de Hoge Raad voor volksgezondheid aanbevolen beschermende methoden financieren (advies van 18 maart 2005). Enkele concrete aanbevelingen:

  • informatie voor werknemers over het risico van leptospirose
  • implementatie van hygiënevoorschriften en collectieve preventiemiddelen (afvalbeheer, bestrijding van proliferatie van knaagdieren…)
  • implementatie van individuele beschermingsmaatregelen (het dragen van beschermende uitrusting, het vaccineren van diegenen die in hoge mate worden blootgesteld indien nodig).

Worden de werknemers die het risico lopen op leptospirose beschermd door een verbeterd medisch monitoringschema om leptospirose op het werk te voorkomen?

De toepassingsbesluiten van de nieuwe arbeidswetgeving, die eind 2016 verscheen, schetsen de medische monitoring voor beroepsmensen die worden blootgesteld aan biologische agentia van groep 2, zoals leptospirose(17).
Volgens de wet moeten deze werknemers voordat ze aan het werk gaan een eerste afspraak hebben, een Informatie- en preventiebezoek (IPV) genaamd, met een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.
Periodieke controleafspraken met de bedrijfsarts worden aanbevolen en moeten maximaal om de vijf jaar worden uitgevoerd. Dit schema kan echter aan de vereisten worden aangepast en het afsprakenschema kan worden verhoogd (bijvoorbeeld om de juiste toepassing van een vaccinatieschema te vergemakkelijken).

(1) L. Filleul et al. ; Santé Publique France – La leptospirose dans les régions et départements français d’outre-mer; Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire ; n°8-9 ;4 avril 2017
(2) Hartskeerl et al, Emergence, control and re-emerging leptospirosis: dynamics of infection in the changing world, 2011, Clinical Microbiology and Infection, vol 17: 494-501
(3) M. Picardeau, Rapport annuel d’activité du CNRL 2016
(4) JM. Estavoyer, « Leptospirose en Franche-Comté : données cliniques, biologiques et thérapeutiques. Médecine et maladies infectieuses (Geneeskunde en infectieziekten) »; Septembre 2013: pagina 379-385
(5) S.Tubiana, «Risk Factors and Predictors of Severe Leptospirosis in New Caledonia» PLoS Negl Trop Dis. 2013 Jan; 7(1): e1991.
(6) P. Hochedez, «Factors Associated with Severe Leptospirosis», Martinique 2010–2013», Emerg Infect Dis. 2015 Dec; 21(12): 2221–2224.
(7) G. André-Fontaine, «Waterborne Leptospirosis: Survival and Preservation of the Virulence of Pathogenic Leptospira spp. in Fresh Water. »Curr Microbiol. 2015 Jul;71(1):136-42
(8) Baranton G, Postic D Centre National de Référence des leptospires, Institut Pasteur Paris,  Synthèse La leptospirose en France de 2001 à 2003 : 1-8
(9) Watrin M. Étude descriptive des cas de leptospirose diagnostiqués en Normandie sur la période 2010-2014. Saint-Maurice : Instituut voor Volksgezondheid; 2016 1-28.
(10) Décret n° 2009-1194, Journal Officiel du 07/10/2009 (Code de la Sécurité Sociale)
(11) Décret n° 2007-1121 du 19/07/2007 (Code de la Sécurité Sociale)
(12) Cass.Soc. 30.11.2010: n°08-70390
(13) Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail